ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ႐ုတ္တရက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မျဖစ္ပြားေစရန္ အမ်ားျပည္သူေတြ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမဲ့ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါတဲ့ အႀကံေပးခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္… လိုက္နာက်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ မိသားစုကိုေရာ COVID-19 မွ ကင္းေဝးႏိုင္ပါတယ္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါ…

WHO Press Conference မွာ ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ရဲ႕ ၫႊန္ခ်ဳပ္ Dr. Tedros က ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အေျခခံအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကေတာ့…

​၁။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ လက္မ်ားကိုအရက္ျပန္ အေျချပဳလက္ေဆးအဆီျဖင့္ ပြတ္ေပးပါ သို႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ေဆးပါ။ ညစ္ညမ္းသည့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာသူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာကိုပြတ္ျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

၂။ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ အနီးအနားရွိ အရာဝတၳဳမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကိုပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ပုံမွန္သန႔္ရွင္းပါ။ ဥပမာ – မီးဖိုေခ်ာင္ခုံမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခုံမ်ား။

၃။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာပါ ခိုင္မာစိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ထံမွ ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္ WHO website သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပညာရွင္မ်ားထံမွ ရယူပါ လူတိုင္းသည္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုသိသင့္သည္။ လူအမ်ားစုသည္ အဖ်ားတက္ျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းျဖစ္ပြားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အမ်ားစုေသာသူမ်ားသည္ သာမန္လကၡဏာသာ ခံစားရၿပီး အထူးဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဘဲ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္

၄။ စတုတၳအခ်က္ – အကယ္၍ သင့္တြင္အဖ်ားတက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းရွိလွ်င္၊ ခရီးသြားျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ အကယ္၍ ခရီးထြက္စဥ္ေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ ျပန္ေရာက္လာၿပီးမွ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး သင္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားကို ေျပာျပပါ။

၅။ ပၪၥမအခ်က္ – အကယ္၍ သင္သည္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ႏွာေခ်လွ်င္ အုပ္ဆိုးပါ တစ္ရႉး သို႔ မရႏိုင္လွ်င္ တံေတာင္ဆစ္ေကြးကို အသုံးျပဳပါ သုံးၿပီးတစ္ရႉးမ်ားကိုအမႈိက္ပုံးထဲသို႔ခ်က္ခ်င္းစြန႔္ပစ္ၿပီးေနာက္သင္၏လက္မ်ားကိုသန႔္ရွင္းပါ။

၆။ ဆဌမအခ်က္ – အကယ္၍ သင္သည္အသက္ ၆၀ အထက္ျဖစ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ႏွလုံးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါစသည့္ေနာက္ခံအေျခအေနတစ္ခုရွိပါက ေရာဂါကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရႏိုင္ပါသည္ လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားပိုမိုျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္

၇။ သတၱမအေနျဖင့္၊ ေနမေကာင္းပါက အိမ္တြင္သာေန၍ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးပညာရွင္ကို ေျပာပါ ၎သည္ သင္၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနၿပီးသင္ႏွင့္ မည္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္လုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာေမးခြန္းမ်ားေမးလိမ့္မည္။ ၄င္းသည္သင့္အားမွန္ကန္ေသာအႀကံဥာဏ္ရယူရန္၊ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္ သို႔မွသာ အျခားသူမ်ားအားကူးစက္ျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၈။ အဌမအခ်က္ သင္သည္ဖ်ားနာလွ်င္အိမ္တြင္သာ ေနပါ သင္၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ သီးျခားစားေသာက္ပါ ခြဲအိပ္ပါ။ တကိုယ္ေရ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားကို သီးျခားခြဲသုံးပါ။

၉။ နဝမအခ်က္အေနျဖင့္ သင္အသက္ရႉက်ပ္လွ်င္ ေမာလွ်င္ သင္၏ဆရာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ေခၚယူၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခ်က္ခ်င္းရယူပါ။

၁၀။ ဒသမအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈခံစားရျခင္းမွာ ပုံမွန္ျဖစ္ၿပီး နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာတိုင္းျပည္ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထိုင္ပါက ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ သင္၏အသိုင္းအဝိုင္း သင္၏အလုပ္ခြင္၊ ေက်ာင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔လုံၿခဳံစြာေနရမည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အားလုံးသည္ အစြမ္းရွိၾကပါသည္။ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈ မရွိေစရန္ မိမိကစတင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အႀကီးမားဆုံးရန္သူမွာဗိုင္းရပ္စ္မဟုတ္ပါ။ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ, ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းအမည္းစက္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အႀကီးမားဆုံးပိုင္ဆိုင္မႈကေတာ့အခ်က္အလက္မ်ား၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး