သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲဆု

ဠ ၂၇၇၄၆၅

သိန္းတစ္ေသာင္း

ဠ ၁၀၆၈၉၆

သိန္းငါးေထာင္

ယ ၄၃၅၅၈၀

ကဃ ၉၆၄၅၇၂

သိန္း(၂၀၀၀)

င ၁၆၄၇၅၁

တ ၁၆၁၀၁၅

ကက ၃၉၁၇၀၄

ဠ ၅၈၅၂၇၆

ကဂ ၄၉၉၁၅၇

ည ၆၅၂၂၄၄

သိန္းတစ္ေထာင္

ခ ၁၇၉၄၇၂

ဘ ၆၀၆၅၇၁

ဍ ၃၃၇၇၃၅

ဍ ၅၁၂၃၂၉

င ၅၀၅၉၇၈

တ ၁၈၀၁၇၉

စ ၅၈၂၉၀၈

ဃ ၃၂၆၈၈၁

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

ေရွ႕အကၡရာနဲ႔ဂဏန္း ငါးလုံး အစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဍ ၁၈၈၄၀

င ၃၅၀၃၃

ရ ၁၈၈၂၂

မ ၃၈၉၁၈

ကခ ၄၅၂၈၈

မ ၅၃၃၂၅

ကက ၆၉၆၇၅

ဠ ၉၉၀၈၀

ကက ၄၀၆၄၃

င ၆၄၅၇၁

ဃ ၄၄၃၈၀

ဟ ၈၅၁၆၃

ဓ ၇၆၅၉၆

ဏ ၂၉၉၀၅

သ ၃၃၂၉၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု

ေရွ႕အကၡရာနဲ႔ဂဏန္း ေလးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဃ ၉၂၅၆

ခ ၉၄၁၉

ကဃ ၅၄၆၈

ကက ၈၄၅၇

ကခ ၃၅၃၅

ဌ ၂၆၆၇

ခ ၄၆၃၂

စ ၈၂၃၀

ဝ ၂၉၃၈

ဍ ၈၉၆၅

ကက ၆၇၂၉

ဌ ၈၂၁၄

ရ ၃၆၈၅

ဟ ၈၇၈၉

လ ၈၀၁၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု

ေရွ႕အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း သုံးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဃ ၃၁၆

ဃ ၈၀၈

ဖ ၉၆၃

ဠ ၇၆၈

င ၄၆၀

ဍ ၉၇၄

ဈ ၅၇၉

ရ ၆၉၆

ဆ ၉၁၄

ဌ ၈၅၈

ဈ ၂၁၄

အ ၅၄၂

ကက ၆၆၉

ဘ ၅၈၂

ခ ၆၉၂

ကင ၁၈၉

က ၉၀၀

ပ ၅၅၂

ဃ ၂၇၁

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း ႏွစ္လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

မ ၈၉

ကဃ ၄၂

စ ၁၇

ဟ ၈၅

ဌ ၆၈

ကက ၅၁

ဎ ၆၂

ဈ ၅၈

ထ ၁၅

ကဃ ၂၅

ကင ၁၂

ဠ ၇၆

ကဃ ၃၅

ဋ ၄၃

စ ၁၂

ဍ ၅၇

ကခ ၄၆

ဈ ၅၂

ကက ၁၆

CRD-Power ထီဆိုင္ ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ