ေမာ္ လၿမိဳင္ ဦးဇိ နဘုရားသြားဖူးတာ မ်က္ႏွာေတာ္ပါ ဖူးျမင္ခဲ့ရတယ္

Crd- Kayinmalay Phoomu

ေမာ္လၿမိဳင္ ဦးဇိနဘုရားသြားဖူးတာမ်က္ႏွာေတာ္ပါ ဖူးျမင္ခဲ့ရတယ္

Crd- Kayinmalay Phoomu