စင္ ကာပူနိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ နိုင္ငံ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ စင္ကာပူနိုင္ငံေရးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အားလုံး လခတစ္လစာ ေလၽွာ့ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးက တစ္ညီတစ္ညြတ္ထဲ သေဘာတူခဲ့ၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။

COVID-19 ဗိုင္းရတ္ကို ေရွ႕တန္းက ဦးစြာထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ေနၾကသည့္ စင္ကာပူတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးအလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအားလုံးကို စင္ကာပူအစိုးရမွ အထူးအပိုဆုေၾကးအျဖစ္ တစ္လစာအထိ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

​ဓာတ္ပုံ – စင္ကာပူပါလီမန္အေဆာက္အအုံ

COVID-19 ဗိုင္းရတ္ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းက႑ကို လြန္စြာအထိနာေစခဲ့ၿပီးေနာက္ Singapore International Airlines (SIA) သည္ ၎၏ စီနီယာ Management အဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ စီနီယာ Management အဆင့္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေစတနာ့ အေလ်ာက္ လစာမဲ့ခြင့္ယူေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းအသုံးစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး စီနီယာ Management အဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာကို ၁၀ % မွ ၁၅ % အထိ ေလၽွာ့ခ်သြားမွာျဖစ္ၿပီး SIA ၏ CEO သည္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လစာအမ်ားဆုံး ေလၽွာ့ခ်ခံရသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Vice Presidents မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ Vice Presidents ရာထူးရွိသူမ်ားသည္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ လစာ၏ ၇% ျဖတ္ေတာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စီနီယာမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးရွိသူမ်ားသည္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ လစာ၏ ၅% ျဖတ္ေတာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္၊ စင္ကာပူတြင္ COVID-19 ဗိုင္းရတ္ ကူးစက္ခံရသူ ေရာဂါသည္ ၂ ဦးထပ္တိုး ေတြ႕ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး စင္ကာပူတြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၉၈ ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ဒီကေန႔ေဆး႐ုံမွ ဆင္းသူ ၃ ဦးရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၆၉ ဦးအထိ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။

ဒီကေန႔ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ စင္ကာပူပီအာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ 10 Science Park Road ရွိ e-learning solutions ကုမၸဏီ Wizlearn Technologies ႏွင့္ ဆက္စပ္ကူးစက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ e-learning ကုမၸဏီမွ ဆက္စပ္ကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၄ ဦးအထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

✅ဒီကေန႔ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ – ၂ ဦး

✅ဒီကေန႔ ေဆး႐ုံမွဆင္းသူ – ၃ ဦး

✅ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း – ၉၈ ဦး

✅ေဆး႐ုံမွ ဆင္းသြားသူ စုစုေပါင္း – ၆၉ ဦး

✅ေဆး႐ုံတြင္ က်န္ရွိေရာဂါသည္ – ၂၉ ဦး

✅အသည္းအသန္အေျခအေန အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ ICU တင္ထားရသူ – ၇ ဦး

✅ေသဆုံးသူ – မရွိ

စလံုး