က်န္း မာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေကာ္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကို ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္ၾကားရမည့္ ကူးစက္ေရာဂါ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ ေၾကညာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာ္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကုိ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ ခ ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ထုိသုိ႔ ေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေခတ္သစ္