ေ ဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစေသာ္ ….

(၇) ရက္ သား သမီးအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ….။

ဇင္ေယာ္နီ

(26.2.2020 to 3.3.2020) မိတ္ေၾဆတို႔ ခ္ိႏၧႏိုင္ရႏ္ တစၸတၥာ ေမနာမေယဟာစာတမ္း

ေေဖဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မြ မတႅ ၃ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ္ကႅဳံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာၼဴႏိုင္ၾကပါေေစသာ္ ….

(၇) ရက္ သား သမီးအားလုံး က္ႏ္းမာခ္မ္းသာၾကပါေစ….။

ဇင္ေယာၷီ

Credit