ပ ညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ားကို ေစာ္ကားေျပာဆိုေနသည့္ Facebook အေကာင့္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးသတင္းအမွားတင္ေနသည့္အေကာင့္မ်ားကို အေရးယူရန္ေစာင့္ၾကည့္မည့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွအေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကပ္သုံးသပ္ေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(အေျခခံပညာဦးစီးဌာန)ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ပညာေရးသတင္းအမွားမ်ားကို တင္သူ ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိတ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ားကို အလြန္အက်ဴးေစာ္ကားေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရအေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က အၿမဲဆန္႔က်င္တယ္။ ဝန္ႀကီး ၊ အႀကီးအကဲေတြကို အျပဳသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေစာ္ကားေျပာဆိုတာေတြ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ဖို႔ေပါ့။ သိပ္လြန္လာရင္ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လာရင္ေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရေဆာင္႐ြက္မွာပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကပ္သုံးသပ္ေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဌာနတြင္းရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ပညာေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမမွန္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ၊ လုပ္ငန္းမ်ား ၾကန္႔ၾကာေစရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပြဲဆူေစရန္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားရွိပါက အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္၏ စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းမ်ား ေျပာင္းလဲၿပီး ေက်ာင္းတက္ရက္ကို မတ္လကုန္အထိ သတ္မွတ္စဥ္က အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး Facebook အေကာင့္အခ်ိဳ႕က ပညာေရးဝန္ႀကီးပုံႏွင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ပုံတို႔ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ျဖတ္ညႇပ္ကပ္မ်ားျပလုပ္ေဖာ္ျပကာ ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒဗြိဳက္စ္