တန ဂၤေႏြ (မြန်မာစာမမွန်ပါက ေအာက်သို႔ဆွဲပြီးဖတ်ပါ)

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ အနည္းငယ္ ညံ့ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္မွာ မိတ္ေဆြအတိုက္ခံ ေျပာဆိုတာေတာ့ ခံရတတ္ပါသည္။ အထူးသတိထားရမွာ သူတပါးမေကာင္းႀကံတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မႈ႔ေတြေတာ့ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ေအာက္လက္ငယ္သား မေကာင္းႀကံတတ္သည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္ေနရာေကာင္း ရေနေသာ္လည္း စိတ္အေႏွာက္ယွက္မ်ား ေနတတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း လုပ္ငနး္သစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မလုပ္ပါႏွင့္ညံ့တတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေငြေတာ့မေခ်းပါႏွင့္ အလိမ္ခံရတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာ ဝမ္းဗိုက္ဥပါဒ္ေပးတတ္သည္။ စိုးရိမ္းစရာေတာ့မရွိပါ။ ပညာေရးကံမွာ စိအႏွာက္အယွက္ေတြ မ်ားေနရတတ္ပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏စိတ္ေကာက္ျခင္းေတာ့ ခံရတတ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ေရလမ္းခရီးကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ အုန္း(၆)ညြန႔္၊ ရြက္လွ(၄)ညြန႔္ လႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္တြင္လည္း တိုးတက္မႈ႔မ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အႀကံအစီေတြလည္း တိုတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ သင္ကံေကာင္းေနပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးတက္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္မွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔ေတြရရွိတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ေကာင္းပါသည္။ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိတာေတြလည္း ျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရး လည္းေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး မွာေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြလည္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ သင္၏ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာ လည္း ေကာင္းပါသည္။ အလြန္အက်ိဳးေပးေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေမၿမိဳ႕ပန္း(၅)ပြင့္၊ သေျပ(၆)ညြန႔္ အိမ္ဘုရား လႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ အနည္းငယ္ညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္မွာလည္း စိတ္ညစ္စရာေတြ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥ စကားေျပာစရာရွိတာေတြလည္း တစ္ႀကိမ္ထဲမၿပီျပတ္တတ္ပါ။ လုပ္တိုင္းမျဖစ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္ပါပဲ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္စိတ္ညစ္စရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနရတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီးကေတာ့ သင့္ကိုကူညီမႈ႔ေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက လုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ ညံ့တတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေငြေၾကးအာမခံေပးျခင္းေတာ့ မလုပ္ပါႏွင့္ ျပႆနာေပၚတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပညာေရးမွာ အနည္းငယ္ညံ့ေနပါသည္။ ေသခ်ာႀကိဳးစားမွ ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြရရွိမည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာ ခ်စ္သူခြဲခြါရတတ္ပါသည္။ သူတပါး ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းလည္း ခံရတတ္ပါသည္။ သင္၏ယခုအပတ္ ျပည္တြင္းျပည္ခရီးသြားမည္ဆိုပါက မသြားပါႏွင့္ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနက္ေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။

ဗုဒၶဟူး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လုပ္သမၽွ အလုပ္ေတြလည္း အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြေတြကလည္း သင့္ကိုကူညီမႈ႔ေတြေပးပါလိမ့္မည္။ စီးပြါးေရးလည္း ေကာင္းလာပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးတက္မည္။ အလုပ္တြင္လည္း အားလုံးအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။ အက်ိဳးေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လာဘ္လည္းအလြန္ရႊင္ပါလိမ့္မည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး မွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ သာယာေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ဘယ္ကိုသြားသြား သင့္အတြက္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နီညိဴေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ သာသနာ့အလံ(၂) ေခ်ာင္း၊ ဒန္းညြန႔္(၇)ညြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ ညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္မွာလည္း ရန္ေပၚတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအရင္းႀကီးေတြနဲ႔လည္း သင္စကားမ်ားရကိန္း ရွိပါသည္။ စီးပြါးေရးကေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္ မတရားအေျပာခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ကိုယ့္ဖက္က ဒီအခ်ိန္မွာ မွန္ကန္ေအာင္ေနပါ။ အခ်ိန္ကစကားေျပာသြားပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မေကာင္းပါ။ လုံးဝမလုပ္ေသးပါႏွင့္။ ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိတာေတြလည္း ျပန္ရပါလိမ့္မည္။

သင့္က်န္းမာေရး မွာ ေခါင္းကိုက္၊ေခါင္းမူးေဝဒနာေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပညာေရး ကံမွာလည္း စာေမးပြဲရွိလၽွင္ သတိထားပါ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာ ေကာင္းပါသည္။ သင့္ဖက္သင့္ခ်စ္သူအဆင္သင့္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေျမာက္အရပါကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေရႊပန္း(၈)ကုံး အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔ေတြလည္း ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမွာလည္း အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ရရွိတတ္ပါသည္။ အရင္ကညံ့ခဲ့တာေတြ အခုအားလုံး ေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္နံမည္ေကာင္းေတြရရွိမည္။ ရာထူးကိစၥလည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ပို၍ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ရစရာရွိေသာ ကိစၥမ်ားမွာျပန္ရရွိမည္။

သင္၏က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာမရွိပဲ ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး ကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လည္းေကာင္းပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီးပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကိတ္မုန႔္(၉)ခု အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

စေန

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆုံးရႈံးထားတာေတြေတာင္ ျပန္ရရွိတတ္ပါသည္။ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တဲ့ အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကဲ့ရဲတဲ့သူေတြကလည္း သင့္ကိုခ်ီးမြန္းပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးၿပီး ၾသဇာအာဏာေတြလည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ စီပြါးေရးလည္း ေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ကုန္သည္လုပ္ငန္း ပိုအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ လာဘ္အလြန္ရႊင္ေနပါလိမ့္မည္။ ဝင္ရန္ရွိေသာေငြေၾကးမ်ားကလည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာဝင္လာပါလိမ့္မည္။

သင့္က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ေကာင္းပါသည္။ ပညာေရး မွာေကာင္းေနပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႔ေတြရရွိေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာေကာင္းပါသည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကၽြန္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကံေကာ္ညြန႔္(၂၀)ညြန႔္ အိမ္ဘုရားလႉၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏ အခက္အခဲအားလုံးတို ့သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ ဟု ကၽြန္ုပ္မွယုံၾကည္သည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း ႏွင့္ျပည္စုုံပါေစေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ အဘမင္းသိခၤ၏တပည့္ရင္း ေအာင္ခ်စ္မင္းမွ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။

Credit